Toetsen en Testen

Toetsen en Testen

Toetsen en Testen

Het proces Toetsen en Testen maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed aan wat de doelstelling is; een controle op het resultaat van diverse uitgevoerde activiteiten in andere processen.

Doel proces Toetsen en testen

Het proces Toetsen en testen heeft als doelstelling er zorg voor te dragen dat de gewijzigde geautomatiseerde en niet geautomatiseerde informatievoorziening correct functioneert, de bijbehorende hulpmiddelen (handleidingen, procedures etc) juist zijn en ook de veranderingen vlekkeloos zullen worden doorgevoerd. Dit proces heeft natuurlijk sterk te maken met het reduceren van de foutkans in productie tot een aanvaardbaar niveau. Hoewel in theorie een 100% test mogelijk is, is dat in de praktijk niet het geval en daarmee kan dus altijd een afweging worden gemaakt: meer testen = meer werk + kosten, maar verminderde kans op productiefouten cq. productieverlies, vice versa.

Activiteiten proces Toetsen en testen

Het proces Toetsen en testen kent de volgende activiteiten die overigens vrij nauw samenhangen met de andere processen in het cluster Functionaliteitenbeheer.

 1. Het voorbereiden van het toetsen en testen: met name planning van menscapaciteit
 2. Uitvoeren acceptatietest; dit is de test die met name binnen BISL® wordt genoemd. Andere tests vinden plaats in de ICT-organisatie
 3. Toetsen niet-geautomatiseerde informatievoorziening; de correctheid van de aangepaste handleidingen, procedures, formulieren etc.
 4. Toetsen van implementatie- en transitieplan; niet alleen het gewijzigde systeem moet op correctheid worden gecontroleerd, ook de wijze waarop de wijzigingen in productie zullen worden genomen wordt getoetst
 5. Bepalen impact test- en toetsresultaten, aan de hand van de resultaten kan worden besloten dat een aantal werkzaamheden voor inproductiename opnieuw moeten worden uitgevoerd, ofwel bepaalde zaken moeten worden verbeterd (vlak) na inproductiename, ofwel dat de ernst van de bevindingen zo laag is dat deze kunnen worden geaccepteerd.

Resultaten proces Toetsen en testen

De resultaten van dit proces zijn:

 1. Testvoorbereiding: aanpak en opzet, welke (gedeeltelijk) in een volgende testcyclus kan worden hergebruikt
 2. Test- en toetsresultaten
 3. Advies over te nemen stappen naar aanleiding van de test- en toets-resultaten
 4. Een informatiesysteem dat werkt conform specificaties, eventueel met afwijkingen die zijn overeengekomen
 5. Een finale goedkeuring (decharge) aan de IT-leverancier

KPI’s / rapportage items proces Toetsen en testen

Voorbeelden van Key Performance Indicatoren (KPI’s) voor het proces Toetsen en testen zijn:

 • Aantal uitgevoerde tests (uitgesplitst naar aantal, uren, soort)
 • Aantal bevindingen (uitgesplitst naar systeem, ernst)
 • Aantal acties naar aanleiding van bevindingen (uitgesplitst naar ernst)
 • Aantal productiefouten die alsnog optreden nadat een goedgekeurd systeem in productie is genomen (geeft een indicatie van de juistheid/volledigheid van het proces Toetsen en testen en mogelijkheden ter verbetering)

Deze KPI’s kunnen als input dienen voor een rapportage.

Relaties met andere processen

De processen Wijzigingenbeheer en Specificeren zijn uiteraard de processen die de informatie zullen aanleveren over de gewenste wijzigingen. Het proces Niet geautomatiseerde informatievoorziening, Voorbereiden transitie en de IT-leverancier zullen elk concrete aangepaste producten aanleveren ter test / toetsing. Andersom kan afstemming plaatsvinden vanuit Toetsen en testen naar aanleiding van geconstateerde bevindingen.

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact

Chantal Clavan

Operations Manager +31618511049