Algemene Voorwaarden Opleidingen

Algemene Voorwaarden Opleidingen

Algemene Voorwaarden

 1. Pink Elephant Education is de opdrachtnemer.
 2. Voor opdrachtgever zie overeenkomst.
 3. Op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en overig handelsverkeer in deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts toegestaan als deze vooraf uitdrukkelijk, en schriftelijk, zijn vastgesteld.
 4. Werkzaamheden en diensten, uitgevoerd en verleend door de opdrachtnemer gevestigd te Naarden.
 5. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever.
 6. De met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

Contractperiode

 1. De contractperiode is in beginsel aangegaan voor de periode zoals in de overeenkomst is vermeld.
 2. Inschrijving geschiedt door schriftelijke aanmelding per email of inschrijfformulier.
 3. Na inschrijving ontvangt de opdrachtgever een (elektronische) ontvangstbevestiging, welke uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
 4. Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Tarieven en betaling

 1. Voor de tarieven zie overeenkomst
 2. Alle prijzen zijn exclusief het tarief voor de BTW, zoals deze is vastgelegd in de wet omzetbelasting.
 3. Facturen worden door cliënt betaald voor de op de factuur aangegeven betalingstermijn. Bij gebreke van een specifiek vermelde betalingstermijn, zal cliënt binnen 30 dagen na factuurdatum betalen.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 5. Partijen die overeenkomsten met de opdrachtnemer aangaan, zullen vooraf de vergoeding voor geleverde diensten vastleggen. Indien een cliënt de voorwaarden van een overeenkomst tijdens de looptijd wijzigt, houdt de opdrachtnemer zich het recht voor de overeenkomst binnen 30 dagen te beëindigen.

Acceptatie en annuleren van de dienst

 1. De opdrachtnemer zal een aanmelding voor een workshop, training of opleiding, hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch, als bindend beschouwen. Hieronder vallen ook aanmeldingen via e-mail, internet en overige elektronische media.
 2. Alle cursussen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 3. Na aanmelding zal cliënt ten alle tijde een schriftelijke bevestiging ontvangen, in combinatie met een factuur.
 4. Annulering van een opdracht dient schriftelijk en aangetekend per post te geschieden. De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.
 5. In geval van verhindering van een deelnemer is opdrachtgever gerechtigd een vervanger te sturen, mits dit 3 dagen van te voren met Pink Elephant Education overlegd is.
 6. Cliënten behouden het recht tot 30 dagen voor aangemelde cursusdatum zich kostenloos voor bedoelde workshop, training of opleiding af te melden, mits dit schriftelijk geschiedt.
 7. Cliënten die zich tussen 30 dagen en 10 dagen afmelden voor een workshop training of opleiding afmelden, zijn 50% van de afgesproken vergoeding verschuldigd, tenzij gedwongen door overmacht. De opdrachtnemer houdt zich het recht voor te bepalen wanneer overmacht zich voordoet.
 8. Cliënten die na deze termijn afzeggen zijn volledige betaling verschuldigd. Dit geldt ook voor het niet verschijnen van de deelnemer.
 9. Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
 10. De opdrachtnemer is ten alle tijde gerechtigd, wanneer het naar haar oordeel noodzakelijk is workshops, trainingen en opleidingen te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.
 11. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.
 12. Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande lessen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is opdrachtnemer hiervoor jegens opdrachtgever niet aansprakelijk en heeft opdrachtgever geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het verschuldigde cursusgeld. Opdrachtnemer zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende les.
 13. Cliënten die zich zelfstandig als zijnde consument aanmelden voor een Open Inschrijvingstraining hebben hiervoor een bedenktermijn van 14 dagen. Deze bedenktermijn vervalt indien het eerste lesmoment binnen de 14 dagen bedenktermijn plaatsvindt, en de deelnemer hieraan heeft deelgenomen.
 14. Cliënten die een examen hebben geboekt kunnen deze niet meer annuleren ongeacht of de cliënt op de betreffende examendag niet aan het examen deelneemt of het geboekte examen wil wijzigen, in alle situaties zal er een nieuw examen moeten worden aangevraagd en zullen de kosten daarvoor in rekening worden gebracht.

Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer verplicht zich tegenover haar opdrachtgever naar beste kunnen de haar opgedragen werkzaamheden te zullen uitvoeren.
 2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, toegebracht aan de opdrachtgever of derden ten gevolge van de werkzaamheden genoemd in de overeenkomst door haar beschikking gestelde personeel, of door derden met wie de opdrachtnemer werkt of aan wie De opdrachtnemer werk uitbesteedt. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer te vrijwaren van aanspraken door derden.

Geheimhouding

 1. Alle informatie verkregen door beide partijen in de loop en behandeling van de diensten onder deze overeenkomst zal beschouwd worden als vertrouwelijk en zal door geen van beide partijen of diens werknemers aan een andere persoon, maatschappij of corporatie openbaar worden gemaakt. Geen van beide partijen zal, zonder speciaal geschreven toestemming van de ander, een lezing geven, omroepen, een toespraak of interview houden over, of adverteren over alle informatie die betrekking heeft op de zaken van beide partijen. De verplichtingen in deze clausule zullen van kracht blijven ondanks de beëindiging of voltooiing van deze overeenkomst.
 2. De ontwikkelde programma’s en systemen blijven ten alle tijde eigendom van de opdrachtgever dan wel de klant van de opdrachtgever.

Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door opdrachtnemer verstrekte leermiddelen. De deelnemer of opdrachtgever is niet gerechtigd cursus- of opleidingsmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan opdrachtnemer toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 2. Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste verzoek aan de opdrachtnemer te retourneren, bij overtreding als bedoeld in artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden op straffe van een boete van € 450,– per dag.

Klachten – geschillen

 1. Eventuele klachten over de door opdrachtnemer geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.
 2. Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting. Pink Elephant heeft een interne klachtenprocedure waar opdrachtgevers gebruik van kunnen maken.
 3. Klachten kunnen ingediend worden via opleidingen@pinkacademy.nl. Na de ontvangst van een klacht worden deze geregistreerd in het klachtenbehandelingssysteem van Pink Elephant en toegewezen aan een behandelaar die binnen vier weken zal reageren op de klacht. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de consument hiervan binnen de vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld en reden van uitstel zal worden toegelicht. Tevens zal er een indicatie van termijn van uitsluitsel worden gegeven. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 4. Indien u consument bent en de de klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld door Pink Elephant Education B.V., of als er vanwege de omstandigheden geen directe klacht kan worden ingediend, hebben consumenten altijd de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan klachten@Qorbis.nlvan Qorbis als zijnde onafhankelijke derde. De onafhankelijke derde past hoor en wederhoor toe en zal daarna een bindend besluit over de klachtbehandeling nemen. De onafhankelijke derde zal binnen een termijn van vier weken reageren en de klacht vertrouwelijk behandelen.
 5. De klachten die zijn afgehandeld worden gedurende een periode van twee jaar in het klachtregistratiesysteem bewaard ten behoeve van kwaliteitscontroles en certificeringsdoelstellingen.

Wanprestatie en geschillen regeling

 1. Indien de opdrachtgever, na schriftelijke aanmaning met inachtname van een termijn van veertien dagen, tenzij in deze algemene voorwaarden elders een andere termijn is genoemd, welke termijn dan als vervaltermijn geldt, in gebreke blijft enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst na te komen en voorts in het geval van faillissementsaanvragen, surséance van betaling, staking van het bedrijf van opdrachtgever, beslag door crediteuren, ondercuratelestelling, overlijden of emigratie van opdrachtgever, heeft De opdrachtnemer het recht de onderhavige overeenkomst op grond waarvan gegeven als ontbonden te beschouwen, ongeacht het recht op schadevergoeding voor de eventueel geleden schade. Indien en zolang de klant in gebreke is terzake de nakoming van zijn betalingsverplichtingen is De opdrachtnemer gerechtigd maar niet verplicht verdere verrichtingen der werkzaamheden die in gevolge deze overeenkomst zijn verricht, tot de datum waartegen de overeenkomst is beëindigd volgens de overeengekomen tarieven te berekenen.
 2. Een geschil ontstaat op het moment dat één van partijen stelt dat er een geschil is.
 3. Bij (gedeeltelijk) projectverantwoording door De opdrachtnemer zal, wanneer door de klant wijzigingen verlangd worden of door externe factoren wijzigingennoodzakelijk worden in tijdsplanning, systeem- en/of programmaspecificaties, door De opdrachtnemer een afzonderlijke begroting gemaakt worden voor mogelijke kosten van zulke wijzigingen en zal een opgave gedaan worden van de veranderingen en het eventueel overeengekomen tijdschema, die daarvan het gevolg zijn.
 4. Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact

Chantal Clavan

Operations Manager +31618511049