BISL® Clusters

BISL® Clusters

BISL® Clusters

Het succes van het BISL® model in de praktijk wordt in belangrijke mate bepaald door de koppelingen tussen de verschillende procesclusters en de verschillende procesniveaus. Het gaat daarbij om de mate waarin de clusters samenwerken en de mate waarin de communicatie tussen de clusters verloopt. Deze samenwerking en communicatie zijn in hoge mate bepalend voor de effectiviteit van business informatiemanagement en daarmee dus ook voor de kwaliteit van de informatievoorziening van de organisatie.

Ter illustratie worden een paar voorbeelden van samenwerking tussen de verschillende BISL® Clusters genoemd:

  1. Binnen Gebruiksbeheer komt naar voren of de informatievoorziening goed functioneert en welke knelpunten er in de organisatie zijn. Dit kan leiden tot wijzigingsverzoeken, verzoeken tot aanpassing van (een deel van) de informatievoorziening. Binnen het cluster Functionaliteitenbeheer vinden de aanpassingen plaats (uitvoering van de wijzigingsverzoeken) en wordt de informatievoorziening aangepast. Afstemming en communicatie tussen de BISL® clusters Gebruiksbeheer en Functionaliteitenbeheer is dus wezenlijk voor het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen.
  2. De sturende processen zijn gericht op de afspraken en invulling van de informatievoorziening. De kosten voor informatievoorziening worden op hoofdlijnen bepaald door de wijze waarop Functionaliteitenbeheer wordt uitgevoerd: daar worden de specificaties gemaakt op basis waarvan de ICT-leverancier aan de slag gaat (en dus kosten maakt). Deze specificaties bepalen in hoge mate de kosten en de baten. Financieel management moet dus een nauwe relatie hebben met Functionaliteitenbeheer specificeren, want daar wordt de nieuwe of veranderde informatievoorziening bedacht.
  3. Binnen Gebruiksbeheer is informatie voorhanden over het dagelijks gebruik: of de informatievoorziening goed werkt en of er behoefte aan verbetering bestaat. Vanuit Gebruiksbeheer bestaat een nauwe relatie met het proces Behoeftemanagement binnen de sturende processen. Binnen Behoeftemanagement vindt afweging plaats van veranderingsbehoeften. Hierbij worden ook de baten van veranderingen zichtbaar gemaakt. Omdat Behoeftemanagement gedefinieerd is als het centrale proces van waaruit de regievoering plaatsvindt op de totale kwaliteit van de ondersteuning van de bedrijfsprocessen, dient hier ook de mate waarin de IT leverancier voldoet zichtbaar te worden gemaakt en in relatie te worden gebracht tot de bevindingen vanuit Gebruiksbeheer.
  4. Het inhoudelijke beleid dat een organisatie voert ten aanzien van zijn informatievoorziening is natuurlijk ook in hoge mate gebaseerd op de wijze waarop deze nu functioneert en de mate waarin deze afgestemd is op de informatiebehoefte of in de toekomst daarop afgestemd kan worden. Daarmee is er een nauwe relatie tussen de richtinggevende en de sturende processen. Binnen de sturende processen worden immers de kosten en kwaliteit van de informatievoorziening gevolgd.
  5. Veranderingen in de informatievoorziening moeten ook gerealiseerd worden op een wijze die aansluit bij de praktijk. Daarvoor moeten de juiste expertises worden vrijgemaakt, de juiste functionaliteit worden bepaald en ook de juiste financiële ruimte worden gecreëerd. Hier bestaat dus weer een belangrijke relatie tussen de uitvoerende clusters en de sturende processen die de middelen beschikbaar stellen voor de realisatie van de veranderingen.

Bovenstaande voorbeelden gaan slechts beperkt in op alle afhankelijkheden en relaties tussen de verschillende BISL® clusters en processen. Wel moge duidelijk zijn, dat het succes van business informatiemanagement – naast de algemene kwaliteit van de functioneel beheerprocessen – in hoge mate samenhangt met de mate waarin organisaties de verschillende functioneel beheer werkzaamheden op elkaar afstemmen.

De ervaring leert dat dit niet altijd even goed is geregeld. De belangrijkste bijdrage van BISL® clusters is daarom wellicht om ervoor te zorgen dat voortaan wel een goede aansluiting tussen de verschillende functioneel beheerprocessen zal bestaan.

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact

Chantal Clavan

Operations Manager +31618511049